การเป็นสมาชิก

เพื่อให้บริษัทมีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การมีส่วนร่วมทางอุตสาหกรรมและมองเห็นภาพรวมของธุรกิจการผลิตอาหารอย่างชัดเจน บริษัท สปังกี้ ฟู้ด จำกัด จึงเข้าเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมกับองค์กรและหอการค้าหลายแห่ง เช่น

• หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

• หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย

• สมาชิกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป